MERGE : Installation Art for Icon Siam

The title of this art installation is Merge because it is an advancement of my paintings on ceramics for a French company some years ago. My painting-designs of ceramics in fish shape in the collection The Happiness of Fish was inspired by Chinese Master Zhuangzi’s works. I am personally passionate with Chinese wisdom including philosophical thoughts, art, Chinaware. Moreover Chinese paintings encompass amazing techniques of creating an artwork with Chinese brush and ink. Sketches or drafts are totally skipped from Chinese paintings. When I obtained an invitation from Icon Siam to create Installation, the idea of happy fish popped up in my mind. Fish symbolizes multiple auspicious things and ideas.

พลอยตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่า หลอมรวม เป็นการคิดต่อยอดจากงานวาดลวดลายลงบนเครื่องกระเบื้องที่เคยทำให้บริษัทฝรั่งเศส  งานวาด/ออกแบบลวดลายกระเบื้องรูปปลา คอลเลคชั่น The Happiness of Fish ปลาสราญสุข เป็นปลาที่ได้แรงบันดาลใจจากปราชญ์จีนชื่อท่านจวงจื่อ โดยส่วนตัวสนใจศาสตร์จีนโบราณทั้งเรื่องราวของปรัชญาคำสอนต่างๆ ศิลปะ เครื่องกระเบื้องลายคราม และงานพู่กันจีนก็เป็นเทคนิคที่ใช้ประจำในการทำงานวาด พู่กันจีนและหมึก วาดบนกระดาษแบบไม่มีการร่าง เมื่อได้รับคำชวนจาก Icon Siam ให้มาสร้างงาน Installation จึงนึกถึงปลา คิดว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่มีความหมายที่ดีหลายอย่าง และยังมีความเหมาะเจาะกับทำเลที่ตั้งของไอคอน สยามที่อยู่ริมฝั่งเจ้าพระยา พิกัดที่มีความสำคัญมากในอดีตสมัยประเทศเรายังใช้ชื่อว่าสยาม การคมนาคมทางน้ำคือการเดินทางหลัก ยุคสมัยนั้นสยามมีการวิวัฒน์มากมาย มีการเปิดโลกรับสิ่งใหม่ๆจากแดนไกล สยามเปิดโลกมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับชาติตะวันตก ชาวจีนโพ้นทะเลเข้ามาตั้งรกราก มี Movements ความเคลื่อนไหวหลายสิ่งเกิดขึ้นริมน้ำเส้นสำคัญของสยาม เกิดการหลอมรวมที่สร้างความเนียนกลืนทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการ Merge และปรับเปลี่ยนเป็นเนื้อเดียว ปรากฏให้เห็นร่องรอยการผสมผสานนี้ในชุมชนนานาชาติริมเจ้าพระยา ทั้งชุมชนโปตุเกส ชุมชนจีนโบราณ ปลาและลายเส้นพู่กันจีนจึงเหมาะกับการบอกเล่าเรื่องราวของการหลอมรวมนี้

Happy Fish & Good Vibe ปลาที่วาดเป็นปลาในจินตนาการ คิดว่าเป็นปลาน้ำจืด ปลาลูกผสมระหว่างปลาคาร์พกับปลาทอง ชอบรูปทรงพลิ้วไหวของลำตัวและครีบหาง สื่อถึงความ Flow ลื่นไหลอย่างราบรื่น เป็นที่ทราบดีว่าปลายังเป็นสัญลักษณ์ของความหมายที่ดีทางการค้า แสดงถึงความมั่งคั่งรุ่งเรือง อยากให้ Art Installation ชิ้นนี้สร้างพลังดี นำ Good Vibe มาสู่พื้นที่ ปะการังก็เช่นกัน พืชทะเลที่มีความหมายถึงความมั่นคงแข็งแกร่ง ยืนยาว การรวมตัวของปลาน้ำจืดในจินตนาการและพืชน้ำเค็มมาจากการที่แม่น้ำสายหลักที่มีความสำคัญมักมีทางออกสู่ทะเล การ Merge ของน้ำจืดและน้ำเค็มจึงหมายถึงการเชื่อมต่อจากในบ้านสู่โลกกว้างแดนไกลโดยการเดินเรือ ปะการังโทนสีแดงส้มเป็นโทนสีร้อนที่ชอบ สื่อถึงพลัง เมื่อนำมาผสมกลมกลืนกับปลาที่ใช้โทนสีขาวน้ำเงินสุขุมนุ่มเย็น ออกมาเป็นชิ้นงานที่สร้างทั้งความรู้สึกไหลลื่นและมีแรงขับเคลื่อน เป็นการเติม Good Vibe ให้กับพื้นที่โซนรวมงานของเหล่าช่างฝีมือและนักออกแบบไทยหลายแขนง

Collaboration อีกหนึ่งการหลอมรวมในชิ้นงานนี้คือปกติเราวาดงานบนกระดาษ และนำไปทำ decal ซึ่งเป็นวิธีทำให้ลวดลายติดบนกระเบื้อง แต่งานนี้อยากให้ลายเส้นของเราไม่ได้เป็นเพียงลาย แต่กลายเป็นงานที่มีมิติขึ้นมา จึงชวน  ผศ.สุทธินี สุขกุล และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มา Collaboration กัน โดยทีมนักปั้นแปลงลายเส้นปลาและปะการังตามแนวคิดหลักที่เราถ่ายทอดผ่าน Sketch ให้ออกมามีมิติเป็นประติมากรรม ก่อนจะให้เราสร้างสรรค์วาดลวดลายลงบนงานปั้นนั้นอีกที เป็นอีกหนึ่งการหลอมรวมงานฝีมือตามความถนัดของผู้คนหลากหลายรุ่น

Spread Good Vibe หมู่ปลาสราญสุขสามารถจัดวางได้อย่างสนุกหลายรูปแบบ ทั้งแยกตัวได้เป็น 3 ชิ้น ประหนึ่งการว่ายน้ำนำพลังดีกระจายไปตามจุดต่างๆของพื้นที่ หรือจะนำกลับมา Merge กัน ตั้งวางเป็นหมู่ชิ้นใหญ่ก็ได้ ตามสเก็ตช์ที่วาดไว้ อยากให้ส่วนฐานมีพื้นที่สำหรับตั้งแจกันหรือโหลแก้วที่ปีกประดับไม้ใบสีเขียว ไม้น้ำต่างๆ หรืออาจมีการจัดดอกไม้ที่ดูแลรักษาง่าย Installation ก็จะมีชีวิตชีวาเพิ่มพลังชีวิตที่สดชื่นยิ่งขึ้นให้กับพื้นที่ แต่ถ้าไม่มีแจกันใบไม้ดอกไม้ ชิ้นงานก็จะสวยอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง

Happy Fish & Good Vibe – The fish in my paintings is imaginary. It lives in fresh water, I think. It is hybrid between carp and gold fish. I admire its streamlined body and beautiful tail, which signify a smooth flow. Fish is well-known as a symbol of good business and prosperity. I hope that my Art Installation will bring about Good Vibe to this place. Likewise, corals symbolize many auspicious things including strength and endurance.  The combination of fresh water imaginary creature and sea plant represents the connecting point between the main river and the sea.

In other words, the Merge of fresh and sea water represents the waterway connecting the hometown and faraway lands. Corals are in red-orange, which are my favorite hot hues. Red and orange symbolizes strength. When they are juxtaposed with fish in white and blue, two dominant cool hues signifying tranquility and coolness, the final work incarnates powerful yet smooth movement. This is how Good Vibe is added to the working communal zone of several Thai craftsmen and designers from different arenas.

Spread Good Vibe – My happy fish is displayed in diverse positions. It can be divided into three pieces. The separation represents a dissemination of good vibe to different corners and spaces. It can also be remerged and displayed in a big group. Based on my sketches, I want the base to be roomy enough for a vase or a glass bowl decorated with green leaves or water plants. It is also possible to host an easy-to-care-flower Installation, which can hence promote stronger power for the location. However, without a vase or flower installation, my masterpiece boasts complete beauty in itself.